Naturinventering

Företaget utför olika typer av art- och biotopinventeringar. Vi arbetar med inventering av enskilda arter och artgrupper som fåglar, fladdermösss, åkergroda, flygekorre och kärlväxter.  Vi inventerar biotoper samt utför nyckelbiotopsinventering.  Vi utför även  inventering av småvatten och undervattensväxtlighet. Inventeringarna görs som underlag för markanvändingsplanering, restaurering eller exploatering av olika slag.

Vi utför naturvärdesinventeringar i alla typer av landmiljöer, samt i våtmarker och vattendrag.  Naturvärdesinventeringar kan användas som beslutsunderlag till bl.a. översiktsplaner, flytt av byggrätter och skötselplaner.

Företaget gör även restaureringsförslag, skötselplaner och uppföljningsprogram för åtgärder i vattendrag, t ex i samband med restaurering av fisklekplatser och muddringar.

Vi utför även uppdrag ute i skärgården.

Kontaktperson

Carina Rönn, 044-527 2314

Galleri